Košík je prázdný.

Podmienky ochrany osobných údajov


 1. Základné ustanovenia

  1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Europského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Miroslava Česelková IČO 44153295 so sídlom na Laca Novomeského 2630/13, 08501 Bardejov (ďalej len: „správca“).
  2. Kontaktné údaje správcu sú
   adresa: L. Novomeského 2630/13, 08501 Bardejov
   email: info@akubateria.sk
   telefon: 0950 263 253
  3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalitné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kulturnej alebo společenskej identity tejto fyzickej osoby.
  4. Správca nemenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.
 2. Zdroje a kategórie spracovávanych osobných údajov

  1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
 3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných informácii) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priamého marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných informácií) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vámi a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, alebo ich zo strany správcu plniť, zasielanie obchodných informácií a činnosť ďalších marketingových aktivít.
  3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individualnému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.
 4. Doba uchovávania údajov

  1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). po dobu, než je odvolaý súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovavania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
 5. Príjemca osobných údajov (subdodavatelia správcu)

  1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúci sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zabezpečujúce služby účtovnictva zabezpečujúce marketingové služby.
  2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretích krajín (do krajín mimo EU) alebo medzinárodných organizácii.
 6. Vaše práva

  1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
   -právo na prístup k svojím osobným údajomm podľa čl. 15 GDPR,
   -právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
   -právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
   -právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
   -právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
   -právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
  2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že se domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

  1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
  2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložisk a úložisk osobných údajov v papierovej podobe, hlavne šifrovanie uložených dát na servery a firewall.
  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
 8. Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámeny s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu príjmate.
  2. S týmito podmienkami súhlasite zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu príjmate.
  3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojích internetových stránkách a zároveň Vám pošle novú verziu týchto podmienok na Vašou e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.

Posledné nákupy

Produkt je skladom - viac ako 3 ks Kedy mi bude tovar doručovaný?
Cena: 35,00 €

Kód tovaru: BW117407
Výrobca: BW
Záručná doba: 2 roky

Pred 22 dňami

Kúpil Branislav, Bratislava

Produkt je skladem 2 ks Kedy mi bude tovar doručovaný?
Cena: 37,00 €

Kód tovaru: BW103161
Výrobca: BW
Záručná doba: 2 roky

Pred 42 dňami

Kúpil Anton, Horné Srnie

Produkt je skladom - viac ako 3 ks Kedy mi bude tovar doručovaný?
Cena: 35,00 €

Kód tovaru: BW8202914
Výrobca: EXTENSI.
Záručná doba: 2 roky

Pred 44 dňami

Kúpila Petronela, Banská Štiavnica

Produkt je skladem 2 ks Kedy mi bude tovar doručovaný?
Cena: 37,00 €

Kód tovaru: BW103161
Výrobca: BW
Záručná doba: 2 roky

Pred 46 dňami

Kúpil Eduard, Lipovany

Produkt je skladem 2 ks Kedy mi bude tovar doručovaný?
Cena: 37,00 €

Kód tovaru: BW103161
Výrobca: BW
Záručná doba: 2 roky

Pred 63 dňami

Kúpil Eduard, Lipovany

Odošleme do 4 dní Kedy mi bude tovar doručovaný?
Cena: 35,00 €

Kód tovaru: AB112553
Výrobca: BW
Záručná doba: 2 roky

Pred 86 dňami

Kúpil Ivan, Banská Bystrica

Ok